logo image

Marketing & Sales Essay

Sanden pada alaf baru, menumpukan sepenuh usahanya kepada kepuasan pelanggan dan kepimpinan pasaran untuk mencapai kecemerlangan dalam kualiti produk dan perkhidmatan. Melalui pasukan pengurusannya, Sanden percaya pelanggan boleh meletakkan kepercayaan pada Dasar Kualiti Sanden iaitu, “Kepuasan Pelanggan, Pembaikan Berterusan”. Marketing & Sales Kumpulan Marketing dan Sales di Sanden komited sepenuhnya untuk mencapai tahap kepuasan pelanggan, memenuhi keperluan pelanggan pada sepanjang masa dan menjalankan sokongan menyeluruh kepada para pelanggannya.

Pasukan Sales Profesional dan Wakil Pelanggan Sanden, dibantu dengan cekap oleh para jurutera Sanden di bahagian Engineering & Production yang sentiasa berusaha berterusan untuk menjamin kepuasan optimum dan mencari dayausaha untuk menyediakan satu darjat tinggi bagi khidmat dan kecekapan teknikal dan pertolongan profesional untuk pelanggan-pelanggan Sanden . Kedua-dua bahagian di “Original Equipment” (OE) dan khidmat Selepas-Jualan di “Technical Sales” mengadaptasi cara “Customer Relationship Management” (CRM) dari segi penyelesaian masalah dan bekerja secara rapat dengan para pelanggan.

Sanden sentiasa berusaha untuk mengekalkan pengeluaran dan keperluan perkhidmatan pelanggan melalui jualan, khidmat baikpulih dan membekalkan bahan ganti. Dasar Kualiti “Kepuasan Pelanggan, Pembaikan Berterusan” Dasar Sanden Air Conditioning (Malaysia) Sdn Bhd adalah untuk sentiasa menyediakan produk berkualiti kepada pelanggan. Sanden benar-benar komited untuk mencapai kecemerlangan mutu. Ini bermakna bahawa setiap pekerja Sanden mesti faham syarat-syarat prinsip pengurusan dalam

Need essay sample on "Marketing & Sales"? We will write a custom essay sample specifically for you for only $ 13.90/page

mencapai keperluan pelanggan dan rakan sejawatan.

Setiap pekerja Sanden juga mesti berusaha secara berterusan untuk penambahbaikan kerja dan tanpa kesilapan bekerja. Kejayaan automobile di Malaysia yang kompetitif dari segi pemasaran sistem penyaman udara hanya boleh dicapai melalui oleh kerja berpasukan dari semua jabatan. Di Sanden, semua pekerja dihargai. Sanden juga menghargai sumbangan pekerja mereka dan rasa bangga dalam pencapaian mereka kerana bagi Sanden pekerja adalah aset terbaik. Sebenarnya, usaha kukuh dan dedikasi mereka telah menyumbang kepada peningkatan daya pengeluaran yang luar biasa.

Walaupun syarikat telah melihat perubahan dalam pengurusan, kesetiaan pekerja dan dedikasi mereka tetap tidak berubah. Ini adalah satu tradisi yang amat dibanggakan oleh Sanden. Pekerja Adalah Aset Terbaik Sanden komited untuk membangunkan potensi kakitangan dan meyakini manfaat daripada tinggi pencapai-pencapai. Walaupun kepimpinan menentukan arah organisasi, Sanden mempercayai bahawa pekerja-pekerja yang akan menentukan kejayaan dan membuat perbezaan.

Selagi Sanden membangun bersama-sama sepanjang perjalanan yang telah ditakrifkan, Sanden akan terus memelihara bakat pekerja dan menggalakkan mereka untuk mencapai kemuncak lebih besar kejayaan, benar seperti cogan katanya `Pekerja Adalah Aset Terbaik’. Bagi memudahkan dan merangsang banyak sumbangan dari para pekerja, Sanden telah memulakan sebuah program Total Quality Management (TQM). Prinsip-prinsip TQM, dan khususnya, penegasan mutlaknya pada dedikasi kepada pelanggan dalam Kualiti, Kos, Penghantaran dan Pembangunan bukanlah asing kepada Sanden.

Di subsidiari-subsidiari Sanden dan pembuatan pusat, pekerja-pekerja tempatan telah dilantik untuk jawatan pengurusan teratas dan tengah. Sanden juga melatih para jurutera dan pekerja dengan teratur untuk mengukuhkan kemahiran mereka. Dasar ini diterima baik oleh Sanden sebagai membuktikan pemahaman dan penghayatan syarikat kepada masyarakat dan kebudayaan negara. Di samping menyediakan satu persekitaran kerjaya yang mencabar dan bermanfaat, Sanden menggalakkan kreativiti dan inovasi di kalangan pekerjanya. Sanden komited untuk membangunkan potensi kakitangan dan meyakini dengan manfaat pekerja capaian -tinggi.

Perhatian pekerja-pekerja Sanden sebagai ahli-ahli `Keluarga Sanden’, berkongsikan satu sama lain, satu ikatan khas yang bersatu sebagai satu pasukan. Tambahan pula, dengan membuat jawatan-jawatan pengurusan dibuka kepada semua, Sanden menggalakkan inovasi dan pertumbuhan dalam ekonomi asing. Safety, Health & Environmental Policy (EMS14001) Perkara yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja harus dititikberatkan oleh semua majikan. Keselamatan dan kesihatan pekerja penting bukan sahaja disebabkan oleh pertimbangan dari segi moral dan undang-undang, tetapi ia perlu dilihat dari sudut ekonomi.

Dasar Sanden Air-Conditioning (Malaysia) Sdn Bhd memastikan tanggungjawabnya untuk melindungi keselamatan dan kesihatan para pekerjanya dan juga mengekalkan kualiti alam sekitar dan melindungi semua orang yang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktiviti perniagaan dan amalannya. Sanden sentiasa berusaha mengendalikan semua aspek operasi secara selamat pada persekitaran dan dengan cara yang sihat untuk menghapuskan kecederaan dan penyakit, dan menghalang kesan-kesan buruk alam sekitar. Pelaksanaan berkesan ini akan terus dicapai melalui Safety, Health & Environmental Policy.

Can’t wait to take that assignment burden offyour shoulders?

Let us know what it is and we will show you how it can be done!
×
Sorry, but copying text is forbidden on this website. If you need this or any other sample, please register

Already on Businessays? Login here

No, thanks. I prefer suffering on my own
Sorry, but copying text is forbidden on this website. If you need this or any other sample register now and get a free access to all papers, carefully proofread and edited by our experts.
Sign in / Sign up
No, thanks. I prefer suffering on my own
Not quite the topic you need?
We would be happy to write it
Join and witness the magic
Service Open At All Times
|
Complete Buyer Protection
|
Plagiarism-Free Writing

Emily from Businessays

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out https://goo.gl/chNgQy

We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy